arenosa

arenosa f GEOL Roca sedimentària, formada per granits de quars, generalment arrodonits, el grau de divisió dels quals és el de l’arena, units per ciment silici, argilós, calcari, glaucònic, ferruginós o combinacions d’aquests. A més les arenoses solen contenir materials accessoris. Entre l’arenosa i els conglomerats o bretxes d’elements majors, hi ha les gravoses, que són les de grandària intermèdia, amb grans majors que l’arenosa. Hi ha moltes classes d’arenosa: les bigarrades són formades per elements diferents, que els donen diferents colors; les quarsoses consten de grans de quars de grandàries diferents, units per ciment silici; la ferrífera és la que conté ciment ferruginós; la feldspàtica, sinònim d’arenosa, conté feldspats; la de fucoides té entre els seus elements restes d’organismes vegetals; la glauconiosa és la que conté grans de glaucònia que li donen un color verd; la llustrosa és quarsosa de gra molt fi; l’arenosa roja és la que es troba als nivells del Bundsandtein (a Eivissa pot ser que n’hi hagi un aflorament al port de sa Caleta i, amb tota seguretat, n’ha estat tallat un en un sondeig a 100 m de profunditat, al N de s’Argentera). Entre les arenoses, es denominen impròpiament quarsites (ja que aquestes són roques metamòrfiques) les constituïdes per petitíssims grans de quars cimentats per sílice, quan s’arriben a confondre el gra i el ciment. Algunes arenoses contenen, com a elements accessoris, rútil, apatita i zircó, així com granat i turmalina. Totes les arenoses presenten estratificació, que, molt sovent, és diagonal o creuada, a causa del canvi de direcció del vent o del corrent de l’aigua que va produir el dipòsit. La superfície dels estrats està recoberta moltes vegades de fulles de mica, que són les últimes que s’hi dipositaren, i cada un dels referits estrats està moltes vegades separat del següent per una lleugera capa d’argila. Les arenoses poden tenir a la seua superfície impressions atribuïdes a les ones o als corrents d’aigua (ripple-mark), d’aire, o pistes d’animals o de plantes (Scolithia, Paleodicthyon, etc.). La molassa és arenosa basta, blanca, verdosa per la glaucònia, que té ciment calcari en proporció que pot arribar fins a un terç de la composició global. El Flysch és una fàcies (conjunt de propietats litològiques i paleontològiques d’un dipòsit) constituïda per un conjunt de sediments arenosos i argilosos d’estructura més o menys pissarrenca. A Eivissa les arenoses, no tan sols són freqüents al Bundsandstein de què s’ha parlat, sinó també als nivells alts del Keuper i especialment al Burdigalià, a nivells situats generalment sobre el basal (Rangheard els anomena microbretxes), i té gran quantitat d’elements calcaris que hi predominen, amb petits quarsos; el ciment és calcari. El marès quaternari està format per grans calcaris calcificats (solen ser acolites) que formen un conjunt compacte. Per resumir cal dir que les arenes són les restes de roques compreses entre 0’05 i 5 mm que, consolidades amb un ciment qualsevol, es transformen en arenoses. Encara que el terme arena, i sobretot arenosa, implica no solament una noció granulomètrica sinó igualment la naturalesa silícia del sediment, on el quars ha de ser un element important, si no el principal. En particular, la designació arenosa exigeix la presència d’almenys el 50% de SiO2, és a dir que la majoria dels grans siguin de naturalesa quarsosa, encara que el ciment no arribi a tal percentatge. Però també s’accepta el terme arenosa per a roques que estan molt lluny d’arribar al 50% de quars, encara que convendria conservar la denominació arenosa per a la significació restrictiva assenyalada més amunt, fent una subdivisió secundària d’un terme més general, tal com arenita, que designaria el conjunt de roques formades per la consolidació d’arenes amb un ciment qualsevol. Les arenoses es poden definir segons el seu ciment com: de ciment silici, calcedònic, quarsós, calcari (molasses), dolomític, calcari-argilós, argilós, argilós-ferruginós, ferruginós, fosfatat, glauconiós, de materials orgànics, micaci i feldspàtic. Les bosses volcàniques són formacions mixtes sedimentàries i volcàniques, generalment productes volcànics ressedimentats en ser erosionats per les aigües. [BEP]


Descàrregues

 Descarregar veu en format pdf

Col·laboradors


Bústia de suggeriments

L'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera en línia creix cada dia gràcies a la participació de gent com tu. Pots col·laborar-hi suggerint millores en la redacció d'alguna veu, afegint-hi fotografies o enviant-nos el teu comentari. Segueix el següent enllaç per deixar-nos la teua aportació: Bústia de suggeriments